Polityka prywatności

Szanowni Państwo!
Prywatność użytkowników odwiedzających nasz Serwis jest dla nas bardzo istotna. Poniżej przedstawiamy Państwu zasady, jakimi się kierujemy, aby zachować najwyższe standardy poszanowania prywatności i poufności, a także aby spełnić postanowienia obowiązujących przepisów prawa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
w serwisie internetowym polison.pl  
INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy dokument reguluje zasady przetwarzania danych osobowych, zbierania i wykorzystywania innych informacji o użytkownikach oraz stosowania tzw. Cookies (ciasteczek). Zasady te mają zastosowanie w domenie  polison.pl (zwanej dalej "Serwisem").
2. Serwis prowadzony jest przez spółkę e-Ares Sp. z o.o., zwaną dalej „Administratorem”.
3. Pełne dane Administratora są następujące: e-Ares  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-486) przy Al. Jerozolimskiech 200/400, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357737, posiadająca numery NIP 5222952057 oraz REGON 142408455 oraz kapitał zakładowy 100 000 zł opłacony w całości.
4. Nie są częścią Serwisu strony zamknięte, do użytkowania których wymagane jest odpowiednie uprawnienie potwierdzone wpisaniem loginu i hasła ("Karty zamknięte"), otrzymanych przez użytkowników na podstawie odrębnych umów lub zgód. Użytkowania kart zamkniętych dotyczą oddzielne regulaminy świadczenia usuług na odległośc oraz polityki prywatności.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5. Użytkownik serwisu wypełniając formularz kontaktowy podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, nazwę firmy którą reprezentuje lub opcjonalnie numer telefonu.
6. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularza kontaktowego są wykorzystywane w celu obsługi zapytań użytkowników, w szczególności do udzielenia odpowiedzi na zapytanie zadane poprzez formularz kontaktowy lub do nawiązania kontaktu telefonicznego na prośbę osoby, której dane dotyczą, lub do przedstawienia przez Administratora zaproszenia do negocjacji handlowych w zakresie oferowanego oprogramowania lub usług, przy czym wysyłanie Użytkownikowi niezamówionej informacji handlowych możliwe jest jedynie pod warunkiem wyrażenia przez niego stosownej, przewidzianej przepisami prawa, zgody. Zgoda wyrażona może być w szczególności poprzez zaznaczenie pola (tzw. check-boxu) przy zdaniu wyrażającym stosowną zgodę.
7. Podanie danych w formularzu kontaktowym oraz innej korespondencji jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania informacji lub kontaktu zwrotnego z naszej strony.
8. Użytkownik ma prawo do uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Modyfikacja danych możliwa jest na podstawie żądania, jakie należy zgłosić drogą mailową na adres biuro@e-ares.pl lub telefonicznie pod numerem: +(48.22) 245 19 33.
9. Szczegółowe informacje o celach i sposobach przetwarzania opisane zostały w dokumencie „Klauzula RODO”, dostępnym na stronach internetowych Administratora.
10. Administrator zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione. Dane osobowe mogą być jedynie udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

STOSOWANIE COOKIES
11. Cookies („ciasteczka”) to nazwa plików gromadzonych przez przeglądarkę użytkownika, umieszczanych tam przez oprogramowanie Administratora, służące identyfikacji urządzenia użytkownika, wyświetlaniu w Serwisie zindywidualizowanych treści oraz gromadzenia danych statystycznych przez Administratora.
12. Administrator może wykorzystywać dwa typy plików Cookies:
• Cookies sesyjne – to pliki przechowywane na Urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji, zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie zezwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika,
• Cookies trwałe – to pliki przechowywane na Urządzeniu Użytkownika, które pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich trwałego usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 
13. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim. Użytkownik może dokonać za pomocą stosowanej na swoim urządzeniu przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione (zgodnie z funkcjami którymi dysponuje konkretna przeglądarka internetowa) w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
14. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania plików Cookies.
15. Administrator zwraca uwagę, że Wyłączenie opcji przechowywania plików Cookies może powodować częściową utratę funkcjonalności strony internetowej i może uniemożliwić prawidłowe korzystanie z niej.
16. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.
17. Sposoby zmiany ustawień Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach podane przez ich producentów można znaleźć pod następującymi adresami:

Przeglądarka Internet Explorer oraz Edge - otwórz link
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Przeglądarka Mozilla Frefox - otworz link
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Przeglądarka Chrome -otwórz link
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Przeglądarka Safari - otwórz link
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Przeglądarka Opera - otwórz link
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18. Pytania i uwagi dotyczące niniejszej „Polityki prywatności” można kierować na adres poczty elektronicznej: biuro@e-ares.pl lub adres pocztowy: e-Ares Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 200/400, 02-486 Warszawa
19. Niniejszy dokument został przyjęty przez zarząd e-Ares  Sp. z o.o. oraz zamieszczony w Serwisie.