Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ  ELEKTRONICZNĄ
w domenie polison.pl   
 
§1. Definicje pojęć

Demo  (wersja demonstracyjna systemu oferowanego przez Usługodawcę) – część Serwisu będąca przykładem zastosowania rozwiązań oferowanych przez Usługodawcę, w szczególności prezentująca przykładowy interfejs. 
Formularz kontaktowy – formularz umożliwiający Usługobiorcy przekazanie za pośrednictwem Serwisu korespondencji adresowanej do Usługodawcy.
Karty zamknięte - strony dostępne jedynie pod warunkiem autentykacji (podani eloginu i hasła) nie stanowią części Serwisu w rozumieniu niniejszego Regulamin. Dostęp jest możliwy wyłączni ena podstawie odrębnych umów. Użytkowania Kart zamkniętych dotyczą oddzielne regulaminy.
Obsługa korespondencji – czynności wykonywane przez Usługodawcę w ramach odpowiedzi na korespondencję przesyłaną pocztą elektroniczna lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, w szczególności dostarczanie dalszych informacji, przesyłanie materiałów związanych z treścią Serwisu oraz przesyłanie zamówionych ofert.
Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług droga elektroniczną
Serwis – strony internetowe prowadzone przez Usługodawcę pod adresem internetowym:
polison.pl.
Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu, w szczególności przegląda jego treść lub przesyła korespondencję za jego pośrednictwem.
Usługodawca – e-Ares  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-486) przy Al. Jerozolimskiech 200/400, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357737, posiadająca numery NIP 5222952057 oraz REGON 142408455 oraz kapitał zakładowy 100 000 zł opłacony w całości.
 
§2. Postanowienia ogólne
2.1. Regulamin określa warunki świadczenia usług w Serwisie.
2.2. Uslugodawca i właścicielem Serwisu jest e-Ares  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-486) przy Al. Jerozolimskiech 200/400, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357737, posiadająca numery NIP 5222952057 oraz REGON 142408455 
 2.3. Do usług świadczonych przez Serwis należą w szczególności:
- prezentacja oprogramowania oferowanego przez Usługodawcę
- prezentacja usług związanych z ww. programowaniem, świadczonych przez Usługodawcę oraz podmioty powiązane;
- udostępnianie stron demonstracyjnych programu (tzw. Demo);
- obsługa korespondencji; 
2.4. Serwis ma charakter informacyjny i nie umożliwia nabycia towarów i usług, a w szczególności licencji na oprogramowanie. Umowy dotyczące oferowanych produktów i usług zawierane są w drodze negocjacji drogą mailową, telefoniczną lub poprzez spotkania przedstawicieli zainteresowanych podmiotów.
2.5.Usługobiorca jest zobowiązany korzystać z zasobów niniejszego Serwisu wyłacznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakazane jest dostarczanie przez osoby korzystające z serwisu treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu.
2.6. Serwis, a w szczególności jego interfejs i funkcjonalności oraz rozwiązania nawigacyjne, prezentowane w nim treści, logotypy, elementy graficzne oraz oprogramowanie wchodzące w skład Serwisu, a także oferowane produkty stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących.
 
§3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
3.1. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest dysponowanie środkami komunikacji elektronicznej umożliwiającymi wyświetlanie dokumentów hipertekstowych w standardzie HTML5 i CSS3, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę http oraz posiadanie przez Usługobiorcę:
- dostępu do sieci Internet,
- komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu lub innego urządzenia multimedialnego z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP, 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,
-zainstalowanej przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej, Opera w wersji 2.0 lub nowszej,
- łącza internetowego o minimalnej przepustowości 128 (Kbit/s).
3.2.Do otrzymania i odczytu korespondencji w postaci poczty elektronicznej (e-mail) niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
3.3. Do odczytu załączników do poczty elektronicznej oraz dokumentów generowanych przez Serwis niezbędne jest posiadanie programu obsługującego pliki danego typu (w szczególności *.pdf oraz *.jpg).
3.4. Świadczeniodawca adresuje swoje usługi wyłącznie do przedsiębiorców. Serwis stanowi zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji. Rozpoczęcie negocjacji i/lub przedstawienie oferty mogą być uzależnione od zidentyfikowania przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą (podanie nazwy, numeru REGON itp).
3.5. Usługi oferowane w Serwisie są po podpisaniu stosownych umów wykonywane pod innymi adresami internetowymi niż podane  w Regulaminie (własnymi  - tzw. Karty Zamknięte lub należącymi do osób trzecich). 
3.6. Przedstawiane w treści serwisu przykłady zastosowania programu Polison nie mają charakteru porady ani nie dają gwarancji powodzenia przedsięwzięć biznesowych opartych o działanie tego oprogramowania.
 
§4. Zasady korzystania z Demo
4.1. Strony Demo udostępnione są wyłącznie w celu umożliwienia zapoznania się z interfejsem i funkcjonalnościami systemu przez osoby potencjalnie zainteresowane jego odpłatnym wykorzystaniem. Dostęp do wersji Demo nie jest ogólnodostępny - następuje na podstawie odrębnego zaproszenia Administratora. Administrator może zrezygnować z umieszczania  wersji demonstracyjnej w Serwisie w każdym czasie.
4.2. Celem udostepnienia stron demonstracyjnych jest wyłącznie przybliżenie Użytkownikom oferty Świadczeniodawcy.
4.3.Demo ma charakter poglądowy, to znaczy zawiera jedynie przykładowe obszary działań systemu oraz wybrane jego funkcjonalności. Nie stanowi kompletnego zobrazowania oferty. Niektóre funkcje mogą być nieaktywne.
4.4. Zabronione jest prezentowanie Demo stronom trzecim bez podania nazwy systemu i nazwy Świadczeniodawcy oraz jednoczesnego powołania się na adres internetowy Serwisu.
4.5. Demo nie ma charakteru oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu cywilnego oraz nie obrazuje konkretnych ofert składanych przez Usługodawcę, które mogą różnić się funkcjonalnie i graficznie od prezentowanych rozwiązań.
4.5. Treści prezentowane da stronach Demo są przedmiotem praw wyłącznych Świadczeniodawcy lub podmiotów z nim powiązanych.
4.6. Dane użyte w Demo (nazwa ubezpieczeń, nazwa Ubezpieczającego, dane ubezpieczonych, stawki, składki itd.) są fikcyjne.
4.7. Usługobiorca podczas zapoznawania się z Demo zobowiązany jest do wpisywania fikcyjnych danych w miejscu przeznaczonym na dane potencjalnego ubezpieczonego. Wpisywanie w formularzach Demo własnych danych lub danych innych osób jest zabronione.
4.8. Usługodawca zawiera umowy z przedsiębiorcami w drodze negocjacji. Udostepnienie Demo nie stanowi obietnicy zawarcie umowy o nabycie programu ani o świadczenie usług, jak również nie prezentuje konkretnego zakresu poszczególnych ofert.
 4.9. Demo korzysta z testowej wersji platformy płatniczej, w której wszelkie płatności zostają przez system uznane za wykonane pomimo braku rzeczywistego przelewu środków. Potwierdzenia płatności generowane przez Demo są fikcyjne.
4.10. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek wpłat na podstawie przykładowo wygenerowanych poleceń przelewu.
4.11. Za pomocą Demo nie jest możliwe wykonywanie rzeczywistych czynności, a w szczególności zawieranie żadnych umów.
 
§5. Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną
 Z uwagi na fakt, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnym zagrożeniem jakie występuje przy korzystaniu z sieci Internet, Usługobiorca winien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenia właściwych zabezpieczeń, w szczególności używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz zapór sieciowych – firewall.
 
§6. Rezygnacja z usług
Rezygnacja z usług  świadczonych przez Serwis na podstawie niniejszego Regulaminu jest możliwa w każdej chwili i polega na zaprzestaniu przeglądania serwisu i/lub używania formularza kontaktowego.
 
§7. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
7.1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem niniejszego Serwisu można złożyć w następujący sposób:
- drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@e-ares.pl,
- telefonicznie: na numer + 48 22 245 19 33 (opłata wg stawki operatora osoby telefonującej), godziny pracy: poniedziałek – piątek 10:00 – 17:00,
- korespondencyjnie na adres: e-Ares Sp. z o.o., 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200/400
7.2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy podać następujące informacje:
a) dane osoby zgłaszającej reklamację, w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (e-mail),
b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
c) wskazanie sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację.
7.3.Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.
 
§8. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
Zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, opisane zostały w dokumentach "Klauzula RODO" oraz "Polityka prywatności", dostępnych w Serwisie (w tzw. stopce, czyli dolnej części strony internetowej).